Sau mỗi đợt giao nhà, ta nhìn lại một chặng đường

Sau mỗi đợt giao nhà, ta nhìn lại một chặng đường, nhìn lại thành quả công ty. Cảm ơn đại gia đình FUTACONS, cảm ơn khách hàng đã tin và lựa chọn